;
10.jpg
10.jpg
10.jpg

Tədrici kokslaşma qurğusunda qaz kompressorunun avtomatlaşdırılması

Yağlı qaz kompressoru yavaşıdılmış kokslaşdırılmanın quraşdırılması 4-cü sex H. Əliyev adına «Azneftyanacaq» NEZ.

ROCKWELL AUTOMATION (ALLEN-BRADLEY) VƏ CONTINUOUS CONTROL SOLUTIONS İSTEHSALI OLAN CONTROLLOGIX BAZASINDA MƏRKƏZDƏNQAÇAN KOMPRESSORLARIN QORUNMASININ AVTOMATİK İDARƏETMƏ, TƏNZİMLƏNMƏSİ VƏ QƏZA ƏLEYHİNƏ MÜDAFİƏ SİSTEMİ

Category :

TƏNZIMLƏMƏ VƏ QƏZA ƏLEYHINƏ MÜDAFIƏNIN AVTOMATIK SISTEMLƏRI

Start Date :

30.12.2020

End Date :

30.12.2020;